Tuna Saku | #1 AAA

Sashimi Grade | Costa Rica

Tuna Tataki | #1 AAA Tuna

0.7-1 Lb

$24.00

Yellowfin Tuna Steak | Center Cut

#1 | AAA Grade | 6oz | Caribbean

$29.00

O-Toro | Bluefin Tuna

Pacific Maguro

Chu-Toro | Bluefin Tuna

Pacific Maguro

Yellowfin Tuna Belly in Olive Oil

From Spain | Ramon Peña

Sold Out

$20.00

Yellowfin AAA Tuna Poke Cubes

1 lb trays

$51.00

Bonito del Norte in Olive Oil

From Galicia, Spain

$29.00

Escolar Saku | Korea

Wild Caught | Approx 1 Lb